COMUNICACIONS

El Comitè Científic i el Comitè Organitzador del XIV Congrés Internacional Dieta Mediterrània, convida els professionals, centres de recerca, acadèmics, institucions, associacions, Administració Pública, etc a presentar en aquest Congrés, una comunicació amb els últims treballs relacionats amb la Dieta Mediterrània en la seva visió més holística (salut de les persones, salut del planeta i patrimoni cultural)

DATES

Abans del 23 de febrer de 2024 a les 15:00 (UTC/GMT +1 hores)

Termini ampliat fins el 4 de març de 2024

PROCÉS

El termini de presentació de comunicacions va acabar el 4 de març de 2024.

A partir del dia 8 de març, cada professional rebrà un mail amb la confirmació de si la seva comunicació ha estat acceptada pel Comitè Científic.

TIPUS DE COMUNICACIÓ

Durant el XIV Congrés Internacional Dieta Mediterrània s’ exhibiran en format posters les comunicacions acceptades.

Així mateix les millors comunicacions tindran un espai en el transcurs del XIV Congrés, per exposar el seu treball i compartir-lo amb els congressistes. Les tres millors tindran un premi econòmic.

L’ acceptació i selecció d’ aquestes comunicacions la realitzarà el Comitè Científic del Congrés, que es basarà en uns criteris preestablerts.

 

 

FORMAT DE LA COMUNICACIÓ

El resum de la comunicació presentada, haurà de ser d’ un treball inèdit i original, on s’ inclogui els següents apartats:

 1. Mail de contacte
 2. Títol
 3. Autors
 4. Institució
 5. Objectius
 6. Material i mètodes
 7. Resultats
 8. Conclusions

Les quatre últimes parts, estan limitades a 200 paraules en total

NORMATIVA DE LA CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS

 1. Només seran acceptades les comunicacions presentades a través del web del Congrés. No s’ acceptaran resums enviats per email, fax o correu postal.
 2. Tindran prioritat treballs que abordin les temàtiques contemplades en el XIV Congrés Internacional Dieta Mediterrània.
 3. Els treballs hauran de ser originals, i mai haver-se presentat en un altre congrés. Sí que s’ acceptaran comunicacions que s’ hagin publicat en alguna revista científica en el mateix any del congrés.
 4. Només seran acceptades aquelles comunicacions en les quals almenys un dels autors hagi realitzat la inscripció al XIV Congrés Internacional Dieta Mediterrània.
 5. Es limita a un màxim de dues comunicacions enviades per un mateix primer autor.
 6. Les comunicacions hauran de contenir tota la informació requerida: mail de contacte, títol, autors, institució, objectius, material i mètodes, resultats i conclusions; no superant les 200 paraules en total per a les seccions d’ objectius, material i mètodes, resultats i conclusions.
 7. No ha d’ incloure ni taules ni figures.
 8. No s’ utilitzaran abreviatures ni diminutius
 9. L’idioma a presentar pot ser castellà o anglès, idiomes oficials del XIV Congrés Internacional Dieta Mediterrània
 10. Es recomana revisar acuradament el resum abans d’ enviar-lo.
 11. Els resums de les comunicacions presentades seran revisats pel Comitè Científic, podent ser trameses a avaluadors externs. Els autors seran informats de la decisió d’ acceptació o rebuig després de la revisió.
 12. L’acceptació de les comunicacions pel Comitè Científic, es notificarà per mail i s’haurà d’enviar el poster en format digital (la resolució hauràs de ser de 300 dpi) a congreso@fundaciondietamediterranea.org, abans del 15 de març de 2024. Un cop finalitzat aquest termini ja no s’ acceptaran i no s’ exposaran al Congrés.
 13. Les millors comunicacions, tindran l’ocasió de poder defensar el seu treball als congressistes del XIV Congrés. Se’ls enviarà un mail amb la informació corresponent.
 14. Les comunicacions acceptades pel Comitè Científic, a excepció de les millors, s’hauran de presentar en format físic el dia 20 de març a l’ hora que s’ indicarà més endavant. Un cop finalitzat aquest termini ja no s’ acceptaran i no s’ exposaran al Congrés.
 15. La impressió dels posters anirà a càrrec del congressista que la presenti i hauran de respectar les mesures de 90x170cm (orientació vertical).
 16. Totes les Comunicacions en format poster es presentaran al web del XIV Congrés Internacional de Dieta Mediterrània.
 17. Els premis per a les tres millors comunicacions seran de 600 € (primer premi), 300€ (segon premi) i 250€ (tercer premi).